Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Veelgestelde vragen

Heb je vragen?

 

Verlof

In bijzondere gevallen kun je buiten de vastgestelde schoolvakanties verlof krijgen. Om welke gevallen het gaat, staat in de leerplichtwet. Kijk voor meer informatie op www.leerplichtwegwijzer.nl.

Als je een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties wilt indienen, moet je contact opnemen met de directie van de school van jouw kind. Over een verlofaanvraag van 10 dagen of minder beslist de directeur van de school. In andere gevallen sturen wij de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Het is dus belangrijk dat je tijdig contact opneemt met de directeur als je denkt dat jouw kind in aanmerking komt voor verlof buiten de schoolvakanties.

Klachtenregeling

De klachtenregeling maakt het voor leerlingen, ouders en personeelsleden mogelijk om een klacht (op ieder vlak) in te dienen met betrekking tot de betreffende school. Hierbij geldt de garantie dat de klacht wordt afgehandeld.

Hoe dien je een klacht in?

Wanneer je een klacht hebt over één van de KyK scholen kun je het beste een afspraak maken met de betreffende groepsleerkracht om hierover te praten. Vaak is hierdoor al een oplossing voor het probleem te vinden. Een enkele keer lukt dit niet, en in dat geval kun je contact opnemen met de directeur van de school om de klacht met hem of haar te bespreken.

Wanneer uiteindelijk geen oplossing wordt gevonden, kun je een hiertoe aangesteld contactpersoon aanspreken. Wie dit is en hoe uw klacht in behandeling wordt genomen lees je in het onderstaande schema.

Procedure

Je hebt een klacht en praat hierover met de desbetreffende groepsleerkracht en/of de directeur. Dit leidt uiteindelijk niet tot een oplossing. In dat geval kun je contact opnemen met de contactpersoon van de school. Zijn of haar naam is te vinden in de schoolgids.

Deze persoon luistert naar de klager en verwijst eventueel door naar GGD-vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders, namelijk mevrouw Anneke Westerhuis-Veenstra. Zij is telefonisch te bereiken via 06 – 31 64 92 79.

De vertrouwenspersoon probeert een oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Lukt dit niet, dan begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij het indienen van de klacht bij bevoegd gezag of de Landelijke Klachtencommissie:

Landelijke Klachtencommissie
Secretariaat 
Postbus 85191

3508 AD Utrecht
tel. 030-280 95 90

info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl

Vervolgens brengt de klachtencommissie advies uit aan Bevoegd Gezag. Het Bevoegd Gezag neemt een beslissing.

Vertrouwensinspecteurs

Telefoonnummer vertrouwensinspecteurs van het onderwijs: 0900 - 1113111

Wanneer u een (redelijk) vermoeden heeft dat uw kind (of dat van een ander) op school seksueel geïntimideerd wordt of dat er een zedenmisdrijf heeft plaatsgevonden, kunt u direct contact opnemen met het bevoegd gezag van de school (0515-857 020) of de vertrouwenspersoon bij de GGD (058-233 43 34).

Verder is al het personeel (leerkrachten, directies, schoonmaakpersoneel, vrijwilligers, enz) van de school bij vermoeden of redelijk vermoeden van seksuele intimidatie of zedenmisdrijf verplicht om hiervan melding te doen aan het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag zelf is verplicht om aangifte te doen bij de Vertrouwensinspecteur. De Vertrouwensinspecteur zal het bevoegd gezag adviseren welke vervolgstappen moeten worden genomen.

Aanmelden

Heb je de juiste school voor jouw kind gevonden? Kijk dan verder op de website van de gekozen school. Op de 'Aanmelden'-pagina van de school vind je een inschrijfformulier. Als je meer wilt weten, neem dan contact op met de school.

Ga naar de 'Onze scholen'-pagina voor het overzicht van alle KyK scholen en de links naar hun eigen websites!

Ook onder kopje vragen: Invoering AVG 

Op het servicebureau is een functionaris gegevensbescherming benoemd, die het proces bij de invoering van AVG heeft gecoördineerd. Alle schoolteams hebben een Privacy-training gevolgd en met alle leveranciers zijn bewerkersovereenkomsten gesloten. Op onze website kun je de reglementen rondom privacy en leerlingen lezen.

Reglementen Privacy Leerlingen 

De volgende documenten rondom privacy van leerlingen zijn door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vastgesteld:

Inspectie

Het onderwijs van de scholen van KyK is kwalitatief op orde. Voor onze schooldirecties en leerkrachten is en blijft de kwaliteit van onderwijs altijd een aandachtspunt.

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van alle besturen en onderwijsinstellingen in Nederland. Alle scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden ten minste eens per vier jaar bezocht door de onderwijsinspectie. Dat geldt natuurlijk ook voor onze scholen.

Op www.onderwijsinspectie.nl kunt je opzoeken hoe het met de onderwijskwaliteit van onze scholen is gesteld. Per school kun je de inspectierapporten bekijken die inspecteurs voor het primair en voortgezet onderwijs opstellen. Door de naam en plaats van de school in te typen, haal je alle informatie op. Deze informatie kan onder andere goed helpen bij het maken van een schoolkeuze.

Group 3

Vakantie en verlof

Vakanties 2023 - 2024

 

 

 

 

 

Zomervakantie 2023

maandag

24-7-2023

t/m

zondag

03-09-2023

Herfstvakantie

maandag

23-10-2023

t/m

vrijdag

27-10-2023

Kerstvakantie

maandag

25-12-2023

t/m

vrijdag

05-01-2024

Voorjaarsvakantie

maandag

19-02-2024

t/m

vrijdag

23-02-2024

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag

29-03-2024

t/m

maandag


01-04-2024

 

Koningsdag

zaterdag

27-04-2024

t/m

zaterdag

27-04-2024

Meivakantie

maandag

29-04-2024

t/m

zondag

05-05-2024

Bevrijdingsdag

zondag

05-05-2024

 

 

(valt in het weekend)

Hemelvaartsdag + vrijdag

donderdag

09-05-2024

en

vrijdag

10-05-2024

2e Pinksterdag

maandag

20-05-2024

 

 

 

Zomervakantie 2024

maandag

22-07-2024

t/m

vrijdag

30-08-2024


Naast de vastgestelde vakanties zijn er soms ook andere vrije dagen. Kijk voor de gedetailleerde planning de op websites van de scholen zelf.

 

Groep 8

De basisschool bepaalt welke eindtoets uw kind maakt. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad. De eindtoets is verplicht voor alle leerlingen in groep 8.

Groepen basisschool

Group 75

Lestijden, vakken, vakanties en activiteiten school

Group 8

Begeleiding kind basisschool

Staat je vraag er niet tussen?

Neem dan contact op met ons via: