Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Expertise centrum

Het KyK Expertisecentrum (EC) bundelt alle kennis en expertise van de KyK-scholen.

Via het Expertis­ecentrum kunnen wij inspelen op speciale onder­steuningsbehoeften van leerlingen zoveel mogelijk binnen de muren van de eigen school. Het brede aanbod van expertise draagt bij aan het mogelijk maken van Passend Onderwijs. De experts wer­ken vanuit onze eigen scholen binnen het EC, met uitzondering wordt externe hulp ingevlogen. Onze experts zijn creatief, enthousiast, gemotiveerd en werken handelingsgericht. Niet denken in proble­men, maar in oplossingen!  

Het Expertisecentrum ondersteunt de leerkrachten om zo passend mogelijk aan te sluiten bij de onder­steuningsbehoeften van de leerlingen, in samen­werking met de omge­ving. Hierbij gaat het kortdurende ondersteu­ning van de leerling, de groep of leer­kracht gericht op moeilijkheden die zich binnen de klas voordoen. Het contact met het Expertisecen­trum loopt via de intern begeleider. 

 

Missie

Passend onderwijs voor alle leerlingen zo thuisnabij mogelijk.  

Via het Expertisecentrum willen wij snel kunnen inspelen op speciale ondersteuningsbehoeften van leerlingen binnen de muren van de eigen school. Het brede aanbod van expertise draagt bij aan het mogelijk maken van Passend Onderwijs. De experts werken vanuit onze eigen scholen binnen het EC, met uitzondering wordt externe hulp ingevlogen. Onze experts zijn creatief, enthousiast, gemotiveerd en werken handelingsgericht. Niet denken in problemen, maar in oplossingen! 

 

Visie  

Het Expertisecentrum ondersteunt leerkrachten om zo passend mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, in samenwerking met de omgeving.  

Ieder kind krijgt bij ons passend onderwijs. Van zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd, van heel bewegelijk tot erg rustig. Het is niet alleen een beleidsmaatregel, maar vooral onze mindset. Welke begeleiding heeft een leerling nodig en welke leerstijl past bij hem of haar? Wij willen niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten en ouders hier ondersteuning bij bieden. Het Expertisecentrum gelooft in het versterken van eigen kracht. Wij willen door kortdurende ondersteuning leerkrachten, ouders en leerlingen, leren het zelf weer te kunnen. Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, hebben wij specifieke kennis en expertise verzameld binnen het Expertisecentrum. Wij streven ernaar om op basis van de ondersteuningsbehoeften vanuit de school, het juiste ondersteuningsaanbod te kunnen bieden.   

 

Doel 

Het doel van het Expertisecentrum is het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met het speciaal (basis)onderwijs, zodat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. 

 

Inhoudelijke doelen

Uitgangspunt is de uitvoering van Passend Onderwijs, richting inclusiever onderwijs. De inhoudelijke doelen zijn gericht op het inzetten van specifieke kennis en expertise zodat er een integraal aanbod van leerlingondersteuning ontstaat.  

  • De specifieke expertise efficiënt en doelmatig wordt gebruikt.  
  • Zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten profiteren van het aanbod. 
  • De inzet van specifieke expertise leidt tot verhoging van kennis en vaardigheden op schoolniveau. 
  • Leerlingen krijgen, bij voorkeur, een passend onderwijsaanbod op de eigen basisschool.  

 

De Doe–Klas                                                                                                         

Het komt voor dat scholen niet in alle gevallen een adequaat antwoord hebben op de specifieke lesbehoefte van bepaalde leerlingen. Een doener, een leerling die meer affiniteit heeft om met zijn handen te werken. 

Voor deze leerlingen is er binnen Kyk op twee verschillende locaties, Sneek en Harlingen, de Doe-Klas. Eén dag in de week komen leerlingen uit groep 7 en 8 naar de Doe-Klas. Die dag staat in het teken van DOEN. 

Leerlingen leren houtbewerken, koken, werken in het groen en allerlei andere praktische bezigheden. Het leerrendement is een stuk groter bij praktisch werken, de leerling leert door de ervaring.  

Door de combinatie tussen theorie en praktijk heeft de leerling meer gelegenheid om zijn/haar eigen mogelijkheden/capaciteiten te ontplooien. Het zelfbeeld gaat daardoor vooruit en leerlingen leren dat ze er toe doen.  

    

Indicatiecriteria voor de Doe – Klas  

Het kind is een “doener”; heeft meer plezier in het uitvoeren van praktische vaardigheden dan in het aanleren van theoretische achtergronden. Bestemd voor leerlingen met een uitstroomprofiel Pro /VMBO BL/BK van de groepen 7 en 8 die in het bezit zijn van een OPP wat gedeeld dient te worden bij aanmelding.